share on facebook
tweet
share on google plus

puppies for sale

 

Opening hours Woefkesranch

 

We are open every day from 10.00 until 18.00
Closed on sun- and holydays

 

Online reservation 24/24 -7/7

 

Woefkesranch

 

WOEFKESRANCH International
B.V.B.A.Verschueren-Dyck
BTW BE 0436 258 191
Erk.N°HK 1510 1339
RPR Mechelen

Marleen en Erik Verschueren
Slameuterstraat 29
2580 Putte 
Belgium
Tel: +32 (0)15 75 59 42
Fax:+32 (0)15 75 82 67

E-mail